Publikováno

Druhy rezistorů

Rezistor (lidově odpor) je pasivní elektrotechnická součástka, která má v ideálním případě jedinou vlastnost – elektrický odpor. Používá se pro snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Pevné rezistory mají pevně danou hodnotu odporu, která se mírně mění pouze v závislosti na teplotě, procházejícím napětí a životnosti rezistoru. Nastavitelné rezistory se používají k plynulé regulaci (např. nastavení hlasitosti), nebo jako senzory teploty (termistory), napětí (varistory), světla (fotorezistory).

Rezistory

jsou v elektronice všudypřítomnou součástkou. Vyrábí se pomocí mnoha rozdílných výrobních postupů a mají mnoho parazitních vlastností jako indukčnost, kapacita, atd. které lze někdy šikovně využít.
Většina běžných rezistorů je bohužel magnetická což je činí problematicky použitelné do kvalitních zařízení. Nemagnetické rezistory by měly být použity na pozicích zpětných vazeb, všech rezistorů jimiž přímo prochází signál, v regulátorech hlasitosti pokud jsou řešeny jako řadiče.

Druhy rezistorů

Pevné – mají výrobcem pevně danou hodnotu rezistence
Proměnné – jsou konstruovány jako napevno nastavitelné, nebo jako nastavitelné nástrojem či ovládacím prvkem.

 • Jednootáčkové
 • Víceotáčkové
 • Tahové

Rezistory podle odporového materiálu

Drátové rezistory

 

 

 

jsou tvořeny izolovaným drátem, který je navinut na keramickém tělísku a přelakován lakem, tmelem, nebo potažen skleněným povlakem. Jejich parazitní vlstnost je indukčnost, které lze v některých zapojeních šikovně využít.

Vrstvové rezistory

Uhlíkové rezistory

Nejstarší typ, jsou tvořeny vrstvou krystalického uhlíku nanesenou na keramickém tělísku. Vysoký šum, špatná dlouhodobá stabilita, nízká pracovní teplota. Mají záporný teplotní koeficient čímž lze kompenzovat paralelně zapojené rezistory typu metalfilm s kladným teplotním koeficientem. Odolnost ke krátkodobému přetížení.
Uhlíkové rezistory jsou stále používány a oblíbeny přů stavbě elektronkových zesilovačů, zvláště pak profesionálními hudebníky pro kytarové zesilovače a pod.

Metalizované rezistory

Vrstva je vytvořena vakuovým napařením kovu. Mnohem lepší parametry než uhlíkové.

Metaloxidové rezistory

Vrstva je vytvořena z oxidu kovu. Vyšší stabilita, tepelná odolnost a impulzní zatížitelnost než metalizované.

Hmotové rezistory

Celé těleso rezistoru je s odporového materiálu. Nejvyšší impulzní zatížitelnost. Vysoká cena, speciální aplikace, např. marxův generátor. Speciálním případem hmotových rezistorů jsou vodní. Mezi hmotové rezistory patří i termistory a varistory.

Proměnné rezistory

V audio technice se používají především pro nastavení hlasitosti. Precizní provedení nabízejí firmy ALPS, BOURNS, VISATON. Nejpreciznější jsou potom přepínatelné rezistorové sítě.

Charakteristické vlastnosti rezistorů

 • Jmenovitý odpor rezistoru – předpokládaný odpor součástky v ohmech.
 • Tolerance jmenovitého odporu rezistoru – Označuje se jí dovolená odchylka od jmenovité hodnoty.
 • Jmenovité zatížení rezistoru – Výkon, který se smí za určitých normou stanovených podmínek přeměnit v teplo, aniž by teplota jeho povrchu překročila přípustnou velikost.
 • Provozní zatížení rezistorů – Největší přípustné provozní zatížení rezistoru, které je určeno nejvyšší teplotou součástky, při které ještě nenastávají trvalé změny jejího odporu ani podstatné zkracování doby její životnosti.
 • Největší dovolené napětí – Největší dovolené napětí mezi vývody součástky, při jehož překročení by mohlo dojít k jejímu poškození.
 • Teplotní součinitel odporu rezistoru – Určuje změnu odporu rezistoru způsobenou změnou jeho teploty. Udává největší poměrnou změnu odporu součástky odpovídající vzrůstu o 1 °C v rozsahu teplot, ve kterých je změna odporu vratná.
 • Šumové napětí – Vzniká vlivem nerovnoměrného pohybu elektronů uvnitř materiálu součástky. Projevuje se malými, časově nepravidelnými změnami potenciálu. Příčina šumu je šumové napětí, které má dvě hlavní složky:
  • tepelné šumové napětí – je závislé na teplotě a šířce kmitočtového pásma, ve kterém je rezistor používán. Vytváří tzv. Johnsonův šum.
  • povrchové šumové napětí – závisí na velikosti stejnosměrného napětí U přiloženého na rezistor.